5 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมประชุมติดตามงานด้านสุขภาพสัตว์ ตามตัวชี้วัด รอบที่ 1/2565 กิจกรรมและมาตรการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอให้ข้อมูล และ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก ณ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 10