5 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 เข้าร่วมประชุมการผลักดันพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของอำเภอสุไหงโก-ลก และการเตรียมพร้อมการประกวดโครงการ Thailand​ rabies​ award​ 2022 โดยมีสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่12 เป็นประธานในการจัดประชุม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ รพ.สุไหงโกลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

 

1 3 2