1 เมือวันที่ 19 มกราคม 2565 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีและ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองจิก ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม พระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 5 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3