3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต9 และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ออกติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่1และระยะที่2 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 8