1  เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลาและ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ดำเนินการจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2564 (World Rabies day 2021) โดยลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 492 ตัว
2. บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 78 ตัว จำแนกเป็น สุนัขเพศผู้ 12 ตัว สุนัขเพศเมีย 14 ตัว แมวเพศผู้ 10 ตัว และแมวเพศเมีย 42 ตัว

 

 

 

2 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 10 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 18 11