5

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 จัดประชุมวิชาการพร้อมทั้งนำเสนอโครงร่างทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่เขต 9 เพื่อวิจัย พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านปศุสัตว์องค์รวม ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญนพวรรณ บัวมีธูป และนายสัตวแพทย์สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมประเมินโครงการนำเสนอ จำนวน 9 โครงการ พร้อมให้คำแนะนำการในการจัดทำโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

1 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 6 7