7

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาให้คำแนะการต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน 1แห่ง ในพื้นที่อ.บางกล่ำ และคำแนะนำผู้ประกอบการการจัดทำโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

1 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 8