1

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสร้างแนวทางในการปฎิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน มีการให้ความรู้และสร้างเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ รวมถึงลงรักษาและให้คำแนะนำสัตว์ป่วยในพื้นที่ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

3

 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 10 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

  13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1917