5 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ออกหน่วยทดสอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบกิน ณ วัดทำนบ ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

3 42 1