1 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครยะลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ทำบัตรประจำตัวม้า และแนะนำแนวทางและขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายม้า ณ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9 10