9

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 โดยมีนายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานเข้าร่วมประชุม ร่วมพิจารณาผู้เข้าประกวดผลงานโครงการ Thailand Rabies Awards 2121 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 7