11 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลสัตว์ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการใหม่ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10