3 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์​สัตว์นราธิวาส เข้าตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลลา ณ คอกแพะ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส มีการให้คำแนะนำด้านสถานที่ การจัดการเพื่อให้มีการรับรองในระดับกรมต่อไป

 

 

 

 

 

1 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

6

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ หมู่บ้านสหกรณ์ครูน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อ.เทพา และวัดคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ผลการดำเนินงานดังนี้ ยอดทำหมันวันที่ 12 ม.ค. 64
ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ สุนัขเพศผู้ 12 ตัว สุนัขเพศเมีย 18 ตัว รวม 30 ตัว
ยอดทำหมันวันที่ 13 ม.ค. 64 ต.เทพา อ.เทพา สุนัขเพศผู้ 12 ตัว สุนัขเพศเมีย 37 ตัว แมวเพศผู้ 2 ตัว แมวเพศเมีย 3 ตัว รวม 54 ตัว
ยอดทำหมันวันที่ 14 ม.ค. 64 ต.คลองรี อ.สทิงพระ สุนัขเพศผู้ 18 ตัว สุนัขเพศเมีย 29 ตัว แมวเพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 3 ตัว
รวม 54 ตัว

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 9

 

 

 7เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบเขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์สงขลา เข้าตรวจสอบปริมาณพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  2 

7

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งใหม่ ในพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

1

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการใหม่ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

More Articles ...