3เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ดำเนินการเก็บข้อมูล/เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับ ปศุสัตว์เขต 9 ปี 2563 ณ กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านแม่ทอมตก ม. 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อรวบรวมเป็นผลงาน เสนอต่อคณะกรรมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับประเทศต่อไป142

5เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค กระบือ แพะ และแกะ พื้นที่เสี่ยง รอบที่1 ปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบาย kick off FMD ของกรมปศุสัตว์ ณ องค์การบริการส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
1234

4 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและปศุสัตว์อำเภอนาทวี ร่วมประชุม/ติดตาม/เยี่ยมเยียน กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อโคบาลชายแดน บ้านประกอบตก ม. 1 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา พร้อมสาธิตการทำอาหารครบส่วนจากเปลือกทุเรียน/เมล็ดทุเรียน ตามกิจกรรมการสนับสนุนการทำอาหารครบส่วนจากเปลือกทุเรียน เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ สนับสนุนงบประมาณโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

125

3เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ และโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และประเมินความรู้ประชาชนในพื้นที่โดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลไปประกอบงานวิจัย รวมถึงสอนการใช้งาน application puficy ในการดูแลสุนัขให้กับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ในพื้นที่ ต.ควนลัง ต.คอหงส์ และต.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

 


124

1เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ดำเนินการเก็บข้อมูล/เตรียมความพร้อมเกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับ ปศุสัตว์เขต 9 ปี 2563 ณ ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ นายแผ้ว ฆังคะมะโน (พรรัตภูมิฟาร์ม) 470 ม. 11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อรวบรวมเป็นผลงาน เสนอต่อคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับประเทศต่อไป3  2

More Articles ...