6

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ประชุมประจำเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามสรุปผลการปฏิบัติงาน ภายใต้การปฏิบัติในพื้นที่เขต 9 และงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านสุขภาพสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม ฐานข้อมูลเกษตรกร การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งการเฝ้าระวังเชิงรุกภายใต้สถานการณ์โรคระบาดขณะนี้ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

1  2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 3

5

 เมื่อวันที่ 7-8​ เมษายน​ 2564​ ส่วนสุขภาพสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 9​ ร่วมกับ ศูนยํวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์​ และเจ้าหน้าที่สำนักวานปศุสัตว์อำเภอเบตง​ ร่วมกับเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล​อัยเยอร์เวง​ อำเภอเบตง​ จังหวัดยะลา​ ลงพื้นที่​ผ่าตัดทำหมัน​และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ในสัตว์เลี้ยง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัย​ จากโรคพิษสุนัขบ้า​ ณ​ วัด​กม.29​ และป้อม​ ชรบ.​ บ้านวังใหม่​ ​ ตำบลอัยเยอร์เวง​ อำเภอเบตง​ จังหวัดยะลา​ ผลการดำเนินการ​ ​ ผ่าตัดทำหมัน​ รวม​ 85 ตัว​ จัดเป็น​ แมว​ 21 ตัว​ และสุนัข​ 64 ตัว​

 

 

2 4 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 6

1

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ปศุสัตว์เขต9 มอบหมายส่วนสุขภาพสัตว์โดย น.สพ.สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ เป็นวิทยากรในการอบรมอาสาสมัครการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน​ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์เนินขุมทอง เทศบาลตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีอาสาเข้าร่วมอบรมจำนวน 415 คน

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6

 

14

เมื่อวันที่ 7​ เมษายน​ 2564​ ส่วนสุขภาพสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 9​ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาศูนยํวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง​และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเบตง​ ลงพื้นที่​​​ ตรวจเยี่ยมสื่อสารความเสี่ยงฟาร์ม ณ ฟาร์มสุกรคุณประวิทย์กม. 19 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา และตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเบตง​ เก็บตัวอย่าง​พื้นผิว​ (Surface​ swab)​ พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง​โรคอหิวาต์​แอฟริกาในสุกร​ และหลักเกณฑ์ในการเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า พื้นที่อำเภอเบตง​ จังหวัดยะลา​ ณ​ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเบตง​ ตำบลเบตง อำเภอเบตง​ จังหวัดยะลา​

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 9 13

 

4
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ประธานในที่ประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในพื้นที่ จชต ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายทุกโครงการ เช่น งานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ธนาคารสินค้าเกษตร การสนับสนุนเครื่องมือทางการเกษตร การพัฒนาการจัดการด้านอาหารสัตว์ ส่งเสริมเครือข่ายแพะ จชต. ห่วงโซ่การผลิตไก่เบตง และถึงระบบสารสนเทศการลงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และส่วนภูมิภาคทั้งนี้ ได้มอบโล่รางวัลให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และกลุ่มเกษตรกร/หมู่บ้าน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับเขต 9 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดสงขลา
 
 
 
15 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 8 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 13 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 3 9

More Articles ...