4เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ขานรับนโยบายของรัฐบาล ลดการแพร่เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดในขณะนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเป็นประจำ ทั้งนี้ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด และกรมปศุสัตว์ อย่างเคร่งครัด

1968

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5เมื่อวันที 19 มีนาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะนัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ปาล์มพัฒนา ออกปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแก้ไขปัญหาสุนัข-แมวจรจัด ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผลการดำเนินงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 178 ตัว -สุนัข จำนวน 118 ตัว -แมวจำนวน 60 ตัว ผ่าตัดทำหมัน 38 ตัว -เพศผู้ 4 ตัว -เพศเมีย 34 ตัว
1234

5เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศข. 9 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส และประเมินสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง

 

 

 

 

 

1234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9867

2เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตรวจติดตามให้คำแนะนำสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ร้านMr.Pa food และร้านมายด์ฟู้ด ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

6

7

8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4513

6มื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฟาร์ม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการแก้ไข เพื่อที่จะรอรับการตรวจประเมินจากทางเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากกรมปศุสัตว์อีกครั้ง และตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมฟาร์ม จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

3192

 

 

 

 

 

 

 

 

874

More Articles ...