1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9ได้รับเชิญจากบริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด VPH (H).7 บรรยายหลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ สำหรับมาตรฐานฟาร์มผึ้ง โดยมี สพ.ญ. ทิพพา เชียงสอน เป็นผู้บรรยาย ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขอรับรอง GAP ณ โรงแรมหาดใหญ่ซิกเนเจอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

2 5 3