ปศุสัตว์เขต 9


 
 
 
 
 
 

กิจกรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดในงาน ของดีนราธิวาส ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมร...

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ความรู้เผยแพร่ด้านปศุสัตว์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา IDP

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/2562
 
- หลักฐานประกอบ (สำรองไฟล์)

สถิติผู้เข้าชม

006610
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
97
50
147
5953
657
1916
6610

Your IP: 103.55.142.127
2019-12-09 19:10

กำลังออนไลน์

มี 90 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 • การดำเนินการล่วงหน้า
 1. ผู้ขออนุญาตนำซากสัตว์ไปยังประเทศใด ให้ติดต่อกับประเทศนั้น เพื่อขอทราบเงื่อนไข (Requirement) การนำซากสัตว์เข้าประเทศนั้น
 2. ผู้ขออนุญาตฯนำเงื่อนไข (Requirement) ที่ได้รับมาขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศประจำท่าออก ที่จะนำซากสัตว์ออกเพื่อเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จะได้ดำเนินการตรวจสอบโรคระบาดสัตว์ ตรวจสอบแหล่งที่มาของซากสัตว์และอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ประเทศปลายทางกำหนด ให้ถูกต้องเรียบร้อยตามความประสงค์ของประเทศปลายทางนั้น
 3. ผู้ขออนุญาตฯ ยื่นคำร้องขอนำซากสัตว์ออกนอกประเทศด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนนำออก ตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์ กำหนด ณ ด่านกักกันสัตว์ ระหว่างประเทศประจำท่าออกนั้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หากไม่สามารถติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
 4. ในกรณีที่ซากสัตว์จะนำออก ได้รับการตรวจสอบจากนักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว ให้ผู้ขออนุญาตนำหลักฐานการตรวจสอบ ทดสอบโรคมาแสดงประกอบขณะยื่นคำร้องต่อสัตวแพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์ เพื่อพิจารณาอนุญาตนำออกราชอาณาจักรด้วย
 5. ผู้ขออนุญาตนำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการค้า ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำการค้าสัตว์ (แบบ ร.10) ตามแบบฟอร์ม ของกรมปศุสัตว์และแนบใบแสดงราคาซากสัตว์มาด้วยทุกครั้ง
 6. ผู้ขออนุญาตนำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรต้องเขียนชื่อผู้ส่งออกและผู้รับปลายทางเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับเอกสาร ต่าง ๆ โดยเฉพาะหนังสือเดินทาง เพื่อเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบในการพิจารณาออกใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ (Health Certificate)
 • การดำเนินการช่วงนำออก
 1. เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จะออกหนังสือใบอนุญาตนำออกฯ (แบบ ร.9) และหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ (Health Certificate) ฉบับภาษาอังกฤษให้ ผู้ขออนุญาตนำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ขออนุญาตนำไปแสดงต่อสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ (ท่าเข้า) ของประเทศปลายทาง
 2. ผู้ขออนุญาตนำออกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน หรือเจ้าหน้าทีเรือสินค้า และเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยตนเอง โดยนำเอกสารหนังสือใบอนุญาต (แบบ ร.9) ของกรมปศุสัตว์ไปแสดง
 3. ผู้นำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำออกฯ ตามที่กำหนดในกฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499