ผลงานวิจัย

คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9
"แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563
วันที่ 24 ตุลาคม 2562"
-----------------------------------

โดย (อัครเดช รัตนวิไล)
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9