ผลงานวิชาการ

ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2559

โดย (กมลทิพย์ ดำคงเพชร)
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9