แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2566 

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) UPDATE
2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 

3. หลักฐานประกอบ 

***************************************************************************************

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2566

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 
2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 

3. หลักฐานประกอบ 

***************************************************************************************

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2565

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 
2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 

3. หลักฐานประกอบ 

***************************************************************************************

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2565

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 
2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 

3. หลักฐานประกอบ