แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2565

1. แผน-ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 
2. หลักฐานประกอบ

***************************************************************************************

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2565

1. แผน-ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
2. หลักฐานประกอบ