แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

IMG 5321เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัดทำตลาดกลางปศุสัตว์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาปศุสัตว์ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นการประชุมร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ.บต. เพื่อพิจารณาการบูรณาการแผนงาน/โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และโครงการจัดตั้งตลาดกลางปศุสัตว์ในพื้นที่ 5 จชต. โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นำโดย พล.ตรี ศักดา เจียมสกุลภา (รอง ผอ.สพน. กอ.รมน.ภาค 4 สน), ผช.ลธ.ศอ.บต.กษ และ ผอ.สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศอ.บต. ในส่วนของกรมปศุสัตว์มี นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.กองแผนงาน และ หัวหน้าหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ 5 จชต. พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม รวม 52 คน

 

IMG 5293 IMG 5318

 IMG 5304IMG 5307

IMG 5304 IMG 5308

IMG 5312 IMG 5360

IMG 5363IMG 5300

------------------------------
สารสนเทศเขต 9
074-324406