สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง@ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 21 รายการ

Download

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ

เอกสารประกวดราคาฯ

ประกาศราคาซื้อ

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศผู้ชนะ