ศูนย์วิจัยและพัฒนการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตอนล่าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง@ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

Download

เอกสารประกวดราคาฯ

ประกาศราคาซื้อ

> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะ