6

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ประชุมประจำเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามสรุปผลการปฏิบัติงาน ภายใต้การปฏิบัติในพื้นที่เขต 9 และงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านสุขภาพสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม ฐานข้อมูลเกษตรกร การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งการเฝ้าระวังเชิงรุกภายใต้สถานการณ์โรคระบาดขณะนี้ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

1  2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 3