4เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 น.สพ.วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด ยะลา ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา  โดยมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหน่วยงาน และเกษตรกรในพื้นที่ จ.ยะลา  พร้อมตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหิน อ.ยะหา จ.ยะลา 

 

 

 

1 2 3