แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

5เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 อ.เมือง จ.สงขลา โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต9 ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมวให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี และการรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น

 

 

1 4 8

7 6 9

3 2