1เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 น.สพ.วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการประชุมสัญจรมุ่งมั่นร่วมใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ครั้ง 2/2560 โดยรับฟังปัญหาอุปสรรค การพัฒนาแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในสินค้าปศุสัตว์ ขยายช่องทางการจำหน่ายให้เพิ่มขึ้น เพิ่มศักยภาพในการควบคุมคุณภาพ ป้องกันโรคระบาด ลดการสูญเสีย โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เขต 9 เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

12

34

56

78

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9