แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

2 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ (ฟาร์มผึ้งชันโรง) จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

1 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10