6เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา นราธิวาส และด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ร่วมปฏิบัติงานโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lab
- สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรจำนวน 12 ฟาร์ม 60 ตัวอย่างโดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม ชนิดอ่านผลเร็ว(Strip Test)ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและอำเภอเมือง อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
-ผลการทดสอบหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรเป็นลบทั้ง 60 ตัวอย่าง เพื่อที่จะป้องปรามและดำเนินการให้เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสุกรนั้น เป็นเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารตกค้างโดยเฉพาะสารเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

 
512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

2เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (war room) จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา1

8

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์และกลุ่มโครงการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์โดย นางสาวยุภา ชูดำ นายชูศักดิ์ ทองแดง และคณะร่วมกับนางกมลทิพย์ ดำคงเพชร ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ฯเขต 9ได้ลงพื้นที่กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านปายอ ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลาเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลการผลิตน้ำนม

 

 

 

 

 

 

1

 54

4เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ สทิงพระ รัตภูมิ สะบ้าย้อยและส่วนราชการท้องถิ่น ออกหน่วยให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์ในพื้นที่อำเภอ บริเวณวัดและโรงเรียน


 1 2 3

1เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนมโรงเรียนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา เข้าติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งวิเคราะห์คุณภาพที่ศวพ.ใต้ฯ เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ ณ บจก เซาท์เทิร์น แดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา


2 3  4