1เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเน้นย้ำทุกกิจกรรม/โครงการของทุกส่วนฯ/ฝ่ายฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรชายแดนใต้  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13

14

2เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ การปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ปี 2562 ทั้งนี้ส่วนสุขภาพสัตว์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมเสนอแผนงาน ทุกโครงการฯ ด้านปศุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ โรคระบาดสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โครงการส่งเสริมฯ เตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จ.สงขลา

 

 

1 5 7

8 6 3

4

3วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 ประธานประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการงานด้านปศุสัตว์ชายแดนใต้ 3 มิติ โดยมี หน่วยงานกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง และพื้นที่ชายแดนใต้ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสภาพัฒน์ภาคใต้ อบจ. และท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ จ.สงขลา

 

 

 

1 2 5

7 8 6

9 10 4

3เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานเปิดพิธี งาน "World Rabies day" วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก สนง.ปศข.9 ร่วมกับ สนง.ปศจ.สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา และเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ.เมือง จ.สงขลา และ ที่ทำการเทศเมืองบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 100 คน บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 29 ตัว(เพศผู้ 3 ตัว,เพศเมีย 26 ตัว) แมว จำนวน 23 ตัว(เพศผู้ 6 ตัว,เพศเมีย 17 ตัว) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 112 ตัว

 

 

 

9 5 1

2 4 6

7 8 

5เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ภายในบริเวณร้านนิทรรศการกรมปศุสัตว์ (โครงการขยายผลพระราชดำริ,โครงการเกษตรอาหารกลางวันใน รร.ตชด,เกษตรกรนำนมแพะมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

1 2 3