2เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ปลูกต้นรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ.เมือง จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 1 3 4

5เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 อ.เมือง จ.สงขลา โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต9 ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมวให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี และการรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น

 

 

1 4 8

7 6 9

3 2 

1เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 น.สพ.วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการประชุมสัญจรมุ่งมั่นร่วมใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ครั้ง 2/2560 โดยรับฟังปัญหาอุปสรรค การพัฒนาแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในสินค้าปศุสัตว์ ขยายช่องทางการจำหน่ายให้เพิ่มขึ้น เพิ่มศักยภาพในการควบคุมคุณภาพ ป้องกันโรคระบาด ลดการสูญเสีย โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เขต 9 เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

12

34

56

78

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

4เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เปิดอบรม อาสาผสมเทียมแพะ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จาก 5จังหวัดชายแดนใต้ รวม 20 คน เพื่อเพิ่มปริมาณแพะเนื้อคุณภาพดี และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการอบรมผสมเทียมแพะ ซึ่งตลาดภาคใต้และประเทศใกล้เคียงยังมีความต้องการแพะเนื้อ แพะนม เป็นจำนวนมาก มีวิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ มาบรรยายให้ความรู้ในห้องประชุม และฝึกปฏิบัติจริงโดยมี อาจารย์ไชยวรรณ วัฒนชัย อาจรย์จากคณะทรัพยกรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น.สพ กิตติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

3 1 5

2 

1เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 1 ใน 882 ศูนย์ ผสมผสานทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง และเกษตรกรรม โดยนายนูโซะ และนางพัชรี เกษตรกรตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์ 1 ใน 13 ศูนย์ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้พื้นที่เป็นแหล่งฐานอาหารและกระจายรายได้แก่ชุมชน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

17

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทสเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9