1เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ดำเนินการเก็บข้อมูล/เตรียมความพร้อมเกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับ ปศุสัตว์เขต 9 ปี 2563 ณ ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ นายแผ้ว ฆังคะมะโน (พรรัตภูมิฟาร์ม) 470 ม. 11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อรวบรวมเป็นผลงาน เสนอต่อคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับประเทศต่อไป3  2