เมื่อ1วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองแห ตั้งหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีสัตว์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนและเข้าผ่าตัดทำหมันทั้งหมดจำนวน 33 ตัว เป็นสุนัข 30 ตัว เพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 8 ตัว และแมว 3 ตัว เพศเมีย 2 ตัว เพศผู้ 1 ตัว

 

 

 


 


253 4