1เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลออกตรรวจสถานพยาบาลสัตว์ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สตูล จำนวน 1 คลินิก 3 564