2เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (war room) จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา1