4เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ สทิงพระ รัตภูมิ สะบ้าย้อยและส่วนราชการท้องถิ่น ออกหน่วยให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์ในพื้นที่อำเภอ บริเวณวัดและโรงเรียน


 1 2 3