1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจต่ออายุฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา จำนวน 4 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 109 4