1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาบัง อบต.กาบัง อบต.บาละ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อขับเคลื่อนอำเภอปลอดโรค ปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

 

 

2 6 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3