1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ส่วนสุขภาพ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา เจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลา สัตวแพทย์สถานพยาบาลสัตว์เอกชน และสัตวแพทย์อิสระ จัดกิจกรรมโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (kick off) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดำเนินการตามกิจกรรมผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์ โดยมีผู้มารับบริการ รวม 45 ราย ผลการดำเนินงาน ดังนี้
* บริการผ่าตัดทำหมัน รวม 68 ตัว จัดเป็น สุนัขเพศผู้ 4 ตัว สุนัขเพศเมีย 8 ตัว แมวเพศผู้ 13 ตัว และแมวเพศเมีย 43 ตัว
* บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 75 ตัว
* บริการรักษาพยาบาลสัตว์ รวม 8 ตัว

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10