แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

16 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 และปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมถึง ผอ.ศูนย์ฯ และ หน.สถานีฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งนี้กรมปศุสัตว์พร้อมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 

 

 

 

 

14 15 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12