แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์​เขต​9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล และเทศบาลตำบลคลองขุด ตรวจติดตามบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

 

2 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8