สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  (ครั้งที่ 2)

Download

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ประกาศราคากลาง 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

> ประกาศผู้ชนะ hot 11

**********************************************