สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ 

Download

ประกาศราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ hot 11

> ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีน (ร่างTOR)hot 11

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 

**********************************************