ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 

Download

ประกาศประกวดราคา 
ประกาศราคากลาง
เอกสารประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

> ประกาศผู้ชนะ hot 11