สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 

Download

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ประกาศราคากลาง 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

> ยกเลิกประกาศ hot 11

**********************************************