3

 เมื่อวันที่ 17-23 มิถุนายน 2563 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินโครงการฯให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

1 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 4