5


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์เขต 9 เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย" โดยมีเจ้าหน้าทีในพื้นที่เขต 9 ร่วมซ้อมแผนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุม ป้องกันโรคให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขต 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 91 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 8