แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

1เมื่อวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และส่วนสินค้าการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 9 ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมของฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รอบที่ 2/2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มมากยิ่งขึ้น2 3 4

5 6