1เมื่อวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และส่วนสินค้าการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 9 ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมของฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รอบที่ 2/2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มมากยิ่งขึ้น2 3 4

5 6