แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

 แผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 

 - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  คลิก!!

 - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  คลิก!!

 - การขับเคลื่อนจริยธรรม คลิก!!

 - มีวินัย คลิก!!

 - จรรยาข้าราชการ คลิก!!

 - ความพอเพียง คลิก!!