การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

- แผนบริหารความเสี่่ยง (รอบที่1)
- ผลบริหารความเสี่ยงทุจริต (รอบที่ 2)