สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง @ประจำปีงบประมาณ 3/2565

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15 รายการ

Download

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ

เอกสารประกวดราคาฯ

ประกาศราคาซื้อ

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ