4เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เปิดอบรม อาสาผสมเทียมแพะ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จาก 5จังหวัดชายแดนใต้ รวม 20 คน เพื่อเพิ่มปริมาณแพะเนื้อคุณภาพดี และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการอบรมผสมเทียมแพะ ซึ่งตลาดภาคใต้และประเทศใกล้เคียงยังมีความต้องการแพะเนื้อ แพะนม เป็นจำนวนมาก มีวิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ มาบรรยายให้ความรู้ในห้องประชุม และฝึกปฏิบัติจริงโดยมี อาจารย์ไชยวรรณ วัฒนชัย อาจรย์จากคณะทรัพยกรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น.สพ กิตติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

3 1 5

2